Pravidlá a podmienky členstva

VÍTAME VÁS V JOGOVNI

Vstupom na našu webovú stránku a taktiež využitím našich služieb, súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich “Podmienok a pravidiel”, ktorými sa spolu s ochranou údajov riadia vzťahy medzi Jogovňa Sk a Vami ako členom. Tieto všeobecné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len “Zmluva”) uzatvorenej medzi poskytovateľom služby Jogovňa Sk (ďalej len “Jogovňa) a jej členom.

Termín "Vy" sa vzťahuje na užívateľa alebo návštevníka našej webovej stránky či návštevníka alebo člena využívajúceho služby Jogovne. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto "Podmienok" a to kedykoľvek. Je vo Vašom záujme pravidelne kontrolovať našu webovú stránku, či došlo k zmenám. Ak nesúhlasíte s akúkoľvek časťou z týchto podmienok, nepoužívajte prosím túto stránku ani sa neregistrujte v našom rezervačnom systéme.

 

PREDMET POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Jogovňa poskytuje svojim návštevníkom a členom nasledovné služby:

 • zabezpečuje poradenstvo a služby v oblasti jogy, meditácii a príbuzných činností
 • organizuje hodiny jogy, krátkodobé kurzy, poradenstvo, workshopy 
 • sprostredkuje zabezpečenie externých dlhodobých kurzov
 • sprostredkuje kúpu poskytovaných externých služieb v časovom rozsahu, termíne a mieste určenom Jogovňou

 

BEZPEČNOSŤ A RIZIKÁ

Pred hodinou ste povinný oboznámiť inštruktora so všetkými aktuálnymi zraneniami a operáciami, ktoré majú vplyv na Váš súčasný zdravotný stav a s chronickými ochoreniami, aby bol na tieto skutočnosti počas výuky braný ohľad. Taktiež ste povinný upozorniť inštruktora na lekárom či fyzioterapeutom doporučené fyzické obmedzenia pohybov.

Ak si neželáte fyzickú dopomoc, upozornite na to inštruktora pred hodinou.

Prehlasujete, že ste sa v prípade zdravotných problémov podrobili lekárskemu vyšetreniu ešte pred začiatkom jogového vzdelávania, ktoré nepreukázalo žiadne medicínske a zdravotné pochybnosti voči zmýšľanému zámeru praktizovať a učiť sa jogu.

Prehlasujete, že cvičenie jogy vykonávate dobrovoľne na vlastnú žiadosť a Váš zdravotný stav je spôsobilý vykonávať cviky pod vedením inštruktora. Cvičíte vedome, s ohľadom na svoje možnosti a zdravotný stav.

Svojou rezerváciou miesta na hodine potvrdzujete a beriete na vedomie, že cvičenie vykonávané v rámci výuky realizujete na vlastné riziko. V prípade úrazu, zranenia a ich následkov ste si vedomý toho, žeJogovňa a jej inštruktori  neberú žiadnu zodpovednosť za vzniknutú situáciu. 

Beriete na vedomie, že počas jogových hodín sa poskytuje výlučne praktické vyučovanie jogy.

Zaväzujete sa, že akékoľvek zdravotné problémy vzniknuté počas hodiny bezodkladne nahlásite inštruktorovi.

Vstup do priestorov Jogovne a využívanie Služieb pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok je zakázané. Návštevníci aj členovia pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok budú okamžite vylúčení z priestorov a ich členský príspevok prepadne v prospech Jogovne.

Jogovňa si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby tehotným ženám a osobám so závažnými zdravotnými ťažkosťami.

Fajčenie je v priestoroch Jogovne prísne zakázané.

Jogovňa nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v jej priestoroch, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Jogovňou na odloženie vecí.

Pri využívaní Služieb ste povinný riadiť sa pokynmi inštruktorov alebo iných osôb, poskytujúcich služby v mene Jogovne.

 

JOGA SHALA PODMIENKY A PRAVIDLÁ

Prečítajte si prosím dôkladne podmienky na tejto webovej stránke ešte pred prvou hodinou. Vstupom do priestorov Jogovne na adresse Bakossova 1, 974 04 Banská Bystrica, súhlasíte s ich rešpektovaním. Bez ich písomného podpisu pred prvou hodinou, nie je možné zúčastniť sa hodiny, či akejkoľvek aktivity, ktorú Jogovňa posktuje, či zabezpečuje.

 

ROZVRH A ÚČASŤ NA VEREJNÝCH HODINÁCH JOGY

Rozvrh môže podliehať zmenám. Vyhradzujeme si právo zrušiť ktorúkoľvek hodinu. Sme povinný poskytnúť informáciu o zrušení najneskôr 2 hodiny pred začiatkom hodiny prostredníctvom zverejnenia informácie na našej webstránke (priamo v rozvrhu)  a v prípade zanechania kontaktu aj prostredníctvom sms správy.

Vyhradzujeme si právo zmeny inštruktora na hodinu bez ohlásenia.

Neskorý príchod nie je akceptovaný. Priestor sa zatvára 5 min pred začiatkom hodiny. Vstup do miestnosti po začiatku hodiny nie je povolený ( s výnimkou Mysore) a skorší odchod nie je vhodný.

Priestor Jogovne  pre účel registrácie je otvorený 15 minút pred začiatkom hodiny.

Jogovňa si vyhradzuje právo odmietnuť vstup komukoľvek do jej priestorov.

Jogovňa nie je povinná Vám vrátiť alebo kompenzovať uhradený poplatok za žiadnu hodinu, kurz, workshop či inú akciu, ak meškáte, alebo sa jej z akéhokoľvek dôvodu nezúčastníte.

 

REZERVÁCIE MIESTA NA VEREJNÚ HODINU JOGY

Pre rezerváciu je nutá Vaša registrácia v systéme, ktorá je bezplatná.

Na každú hodinu je potrebná rezervácia dopredu a to len cez rezervačný systém. Viac info k časovým podmienkam nájdete na: Rezervácie - podmienky.

Na hodinu je možné prísť aj bez rezervácie, no negarantujeme Vám miesto. Prednosť majú tí, ktorí si miesto rezervovali.

Hodina sa uskutoční, ak sa prihlásia minimálne 2 osoby. Informáciu o zrušení hodiny obdržíte prostredníctvom sms správy najneskôr 2 hodiny pred jej konaním a informácia bude dostupná na našej webstránke vo zverejnenom rozvrhu.

Na hodinu príďte včas. Joga shala sa zatvára 5 min pred začiatkom hodiny, potom už vstup nie je možný. V takom pripade platia storno podmienky.

Rezervácia súkromnej hodiny je potrebná minimálne 24 hodín pred jej konaním. Inštruktor si vyhradzuje právo zrušiť súkromnú hodinu.

Rezervácia workshopov, kurzov a iných akcií sa riadia osobitnými podmienkami.

 

STORNO PODMIENKY

Rezerváciu na hodinu je možné zrušiť len cez rezervačný systém a to za podmienok uvedených v Rezervácie - podmienky.  Inak je Vaša rezervácia záväzná a nie je možné ju zrušiť.

V prípade neúčasti na hodine Vám bude pri ďalšej návšteve odrátaný vstup aj za túto hodinu platbou navyše, alebo automatickým odrátaním vstupu z permanentky.

Pri rezervácii miesta a neúčasti na dvoch za sebou nasledujúcich hodinách, budú Vaše ďalšie rezervácie zrušené a miesto bude ponúnknuté iným záujemcom. 

Storno workshopov, kurzov a iných akcií sa riadi osobitnými podmienkami.

 

CENY

Všetky ceny sú platné v EUR a v rozsahu uvedenom na webovej stránke. Vyhradzujeme si právo meniť ceny bez upozornenia.

Všetky hodiny, kurzy, akcie, workshop sú propagované so zámerom uskutočnenia.

Všetky uvádzané ceny sú konečné. 

Všetky zľavy sú časovo ohraničené a mimo obdobia ich platnosti bez nároku na uplatnenie.

Permanentky a mesačné členstvo sú neprenosné a časovo ohraničené bez nároku na kompenzáciu, či vrátenie sumy v prípade ich nevyčerpania!

 

PLATBY

Všetky platby mimo priestorov jogovne sú možné len prevodom na účet na základe objednávky a vystavenej faktúry.

Všetky platby priamo v priestoroch jogovne sú možné len v hotovosti.

 

WORKSHOPY A INÉ AKCIE

 • Rezervácia miesta je platná až po uhradení poplatku a vtedy sa stáva záväznou. Po úhrade poplatku nie je možné nárokovať si vrátenie sumy či kompenzáciu v prípade neúčasti, zmeny postoja či akejkoľvek prekážky, pre ktorú sa nemôžete aktivity zúčastniť.  
 • Váš nákup je konečný. 
 • Môžete však preniesť rezerváciu na inú osobu, ktorá sa akcie zúčastní namiesto Vás.
 • V prípade zrušenia workshopu či inej akcie zo strany Jogovne Vám bude ponúknutý náhradný termín, alebo Vám bude poplatok vrátený.
 • Neskorý príchod na akciu sa neakceptuje. Priestor sa zatvára 5 minút pred začiatkom trvania akcie a poplatok Vám prepadá.

 

KURZY

 • Rezervácia kurzu je platná až po uhradení poplatku a vtedy sa stáva záväznou. Po úhrade poplatku nie je možné nárokovať si vrátenie sumy či kompenzáciu v prípade neúčasti, zmeny postoja či akejkoľvek prekážky, pre ktorú sa nemôžete aktivity zúčastniť.  
 • Váš nákup je konečný. Môžete však preniesť rezerváciu na inú osobu, ktorá sa kurzu zúčastní namiesto Vás.
 • Neskorý príchod sa neakceptuje. Priestor sa zatvára 5 minút pred začiatkom trvania akcie a poplatok Vám prepadá
 • V prípade neúčasti na ktorejkoľvek kurzovej lekcii Vám Jogovňa nie je povinná poskytnúť náhradnú lekciu.
 • V prípade zrušenia kurzu zo strany Jogovne Vám bude ponúknutý náhradný termín, alebo Vám bude poplatok vrátený. 

 

DARČEKOVÉ KARTY

 • Darčekové karty môžu byť využité len na účel, na ktorý boli určené. Kompenzácia pri nevyužití karty, výmena za inú službu, či spätné vrátenie poplatku za zakúpenú darčekovú kartu nie je možné. V prípade jej nevyužitia do dátumu platnosti, darčeková karta stráca platnosť.
 • Jogovňa nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, ukradnutie či použitie karty bez Vášho súhlasu.
 • Darčekové karty je možné zakúpiť na  základe objednávky a vystavenej faktúry, alebo priamo v štúdiu v hotovosti.

 

SEZÓNNA PROMO AKCIA, ZĽAVA

 • Platí len počas obdobia, ktoré je definované na webovej stránke. Pri jej nevyužití nie je možná kompenzácia, vrátenie poplatku, či dodatočné uplatnenie.
 • Akcia týkajúca sa nového člena klubu sa dá využiť iba jeden krát.

 

COPYRIGHT

Ak nie je uvedené inak, Jogovňa vlastní všetky autorské práva materiálu na webových stránkach. Všetky registrované alebo neregistrované ochranné známky použité na týchto stránkach sú majetkom príslušných vlastníkov.

Všetky autorské práva, dáta, text, softvér, obrázky, grafika, ochranné známky, logá, rozhranie, fotografie a iné duševné vlastníctvo (obsah) na webovej stránkach je vo vlastníctve, alebo licencii Jogovne. Výnimkou je prehliadanie obsahu pre svoje osobné a nekomerčné použitie, Jogovňa a Vám neudeľuje žiadne práva používať webové stránky alebo obsah pre akýkoľvek iný účel, pokiaľ s tým nesúhlasí písomne.

Jogovňa vyhlasuje, že Klientom oznámi zamýšľané zhotovovanie záznamov (videí, fotografií) z tréningov, a z poskytovania Služieb. Klient môže prejaviť svoj súhlas alebo nesúhlas so zhotovovaním záznamov s jeho podobizňou. 

Jogovňa si vyhradzuje právo zverejňovať zhotovené vizuálne záznamy na svojej webstránke http://jogovna.sk, na svojej facebook stránke, ako aj v iných médiách (printových, audiovizuálnych a pod.), a to na propagačne účely.

Klienti nemajú právo vyhotovovať audio a video nahrávky bez súhlasu zástupcu Jogovne a realizovať akúkoľvek fotodokumentáciu.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 Odstúpenie od Zmluvy je možné len pred začatím poskytovania Služieb.

Prvým začiatkom poskytovania Služieb, t. j. objednaním sa na prvú hodinu prostredníctvom registrovaného profilu Klienta na webstránke www.jogovna.sk v časti Rozrvh, alebo uhradením poplatkov za službu,  strácate právo na odstúpenie od Zmluvy.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Týmto prehlasujete, že ste sa pred vyplnením registračného formulára oboznámili s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasíte.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Jogovňou a Vami. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Jogovňa a Vy súhlasíte, že plne uznávate komunikáciu na diaľku — telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany

Jogovňa si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.2.2017.