Obchodné podmienky

VÍTAME VÁS V JOGOVNI

Prevádzkovateľ: 

Anaesthgroup, spol. s.r.o. Janka Kráľa 15217/ 5, 97401 Banská Bystrica

IČO: 43876765
DIČ:2022505265
IČ DPH :SK2022505265

Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 103674/B

Číslo účtu: 26 2809 9586
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2809 9586 SWIFT: TATRSKBX
Mena účtu: EUR

E-mail: info@jogovna.sk
Mobil:  +421 (0)917 233 019
WEB: www.jogovna.sk


Vstupom na našu webovú stránku a taktiež využitím našich služieb, súhlasíte s dodržiavaním nasledujúcich “Podmienok a pravidiel”, ktorými sa spolu s ochranou údajov riadia vzťahy medzi Jogovňou a Vami ako členom. Tieto všeobecné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len “Zmluva”) uzatvorenej medzi poskytovateľom služby jogového štúdia Jogovňa (ďalej len “Jogovňa) a jej členom.

Termín "Vy" sa vzťahuje na užívateľa alebo návštevníka našej webovej stránky či návštevníka alebo člena využívajúceho služby Jogovne. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto "Podmienok" a to kedykoľvek. Je vo Vašom záujme pravidelne kontrolovať našu webovú stránku, či došlo k zmenám. Ak nesúhlasíte s akúkoľvek časťou z týchto podmienok, nepoužívajte prosím túto stránku, neregistrujte v našom rezervačnom systéme a nevyužívajte naše služby.

 

PREDMET POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Jogovňa poskytuje svojim návštevníkom a členom nasledovné služby:

 • zabezpečuje poradenstvo a služby v oblasti jogy, meditácii a príbuzných činností
 • organizuje  hodiny jogy, krátkodobé kurzy, poradenstvo, workshopy 
 • zabezpečuje a organizuje jogové pobyty a semináre, ktoré sa riadia osobitnými obchodnými podmienkami
 • sprostredkuje zabezpečenie externých dlhodobých kurzov
 • sprostredkuje kúpu  kreditov poskytovaných externých služieb v časovom rozsahu, termíne a mieste určenom Jogovňou

 

BEZPEČNOSŤ A RIZIKÁ

Pred hodinou ste povinný oboznámiť inštruktora so všetkými aktuálnymi zraneniami a operáciami, ktoré majú vplyv na Váš súčasný zdravotný stav a s chronickými ochoreniami, aby bol na tieto skutočnosti počas výuky braný ohľad. Taktiež ste povinný upozorniť inštruktora na lekárom či fyzioterapeutom doporučené fyzické obmedzenia pohybov.

Ak si neželáte fyzickú dopomoc, upozornite na to inštruktora pred hodinou.

Prehlasujete, že ste sa v prípade zdravotných problémov podrobili lekárskemu vyšetreniu ešte pred začiatkom jogového vzdelávania, ktoré nepreukázalo žiadne medicínske a zdravotné pochybnosti voči zmýšľanému zámeru praktizovať a učiť sa jogu.

Prehlasujete, že cvičenie jogy vykonávate dobrovoľne na vlastnú žiadosť a Váš zdravotný stav je spôsobilý vykonávať cviky pod vedením inštruktora. Cvičíte vedome, s ohľadom na svoje možnosti a zdravotný stav.

Svojou rezerváciou miesta na hodine potvrdzujete a beriete na vedomie, že cvičenie vykonávané v rámci výuky realizujete na vlastné riziko. V prípade úrazu, zranenia a ich následkov ste si vedomý toho, žeJogovňa a jej inštruktori  neberú žiadnu zodpovednosť za vzniknutú situáciu. 

Beriete na vedomie, že počas jogových hodín sa poskytuje výlučne praktické vyučovanie jogy.

Zaväzujete sa, že akékoľvek zdravotné problémy vzniknuté počas hodiny bezodkladne nahlásite inštruktorovi.

Vstup do priestorov Jogovne a využívanie Služieb pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok je zakázané. Návštevníci aj členovia pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok budú okamžite vylúčení z priestorov a ich členský príspevok prepadne v prospech Jogovne.

Jogovňa si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby tehotným ženám a osobám so závažnými zdravotnými ťažkosťami.

Fajčenie je v priestoroch Jogovne prísne zakázané.

Jogovňa nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v jej priestoroch, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Jogovňou na odloženie vecí.

Pri využívaní Služieb ste povinný riadiť sa pokynmi inštruktorov alebo iných osôb, poskytujúcich služby v mene Jogovne.

 

JOGOVŇA PODMIENKY A PRAVIDLÁ

Prečítajte si prosím dôkladne podmienky na tejto webovej stránke pred objednaním služby. Rezerváciou akejkoľvek služby, alebo vstupom do priestorov Jogovne na adrese Janka Kráľa 5, 97401  Banská Bystrica, súhlasíte s ich rešpektovaním. 

 

REGISTRÁCIA A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Registrácia je bezplatná.
 2. Pre rezerváciu miesta na hodinách je registrácia povinná.
 3. Registračný formulár obsahuje nasledovné povinné údaje: meno, priezvisko, ulica, mesto, psč, telefón, email a heslo.
 4. Po vyplnení registračného formuláru sa Klientovi vytvorí registrovaný profil.
 5. Registráciou súhlasíte s tým, aby (kontaktné údaje FO – podnikateľa), ktorý vystupuje ako Prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „VNOÚ“) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,spracúval moje osobné údaje, ktoré som uviedol v sekcii registrácia nového používateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón za účelom vytvorenia používateľského účtu, jeho evidencie a komunikácie. Ako dotknutá osoba máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu (info@jogovna.sk). Zákonnosť súhlasu so spracovaním do tohto dátumu zostáva nedotknutá procesom odvolania súhlasu. Doba spracovania Vašich osobných údajov je 5 rokov od Vášho udelenia Vášho súhlasu. Po uplynutí tejto doby Vás upozorníme na možnosť udeliť nový súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako aj právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.jogovňa.sk).
 6. Registráciou v rezervačnom systéme súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.

 

ORGANIZÁCIA VEREJNÝCH HODÍN JOGY

Rozvrh môže podliehať zmenám. Vyhradzujeme si právo zrušiť ktorúkoľvek hodinu, alebo ju zameniť za inú. Sme povinný poskytnúť informáciu o zrušení, príp. zmeny najneskôr 2 hodiny pred začiatkom hodiny prostredníctvom zverejnenia informácie priamo v rezervačnom syséme a v prípade zanechania kontaktu aj prostredníctvom sms správy, mailového odkazu.

Vyhradzujeme si právo zmeny inštruktora na hodinu bez ohlásenia.

Neskorý príchod nie je akceptovaný. Priestor sa zatvára 5 min pred začiatkom hodiny. Vstup do miestnosti po začiatku hodiny nie je povolený a skorší odchod nie je akceptovaný, nakoľko sa priestor Jogovne počas hodiny zamyká.

Priestor Jogovne  je pre účel registrácie a prípravy klientov na hodinu otvorený 20 minút pred začiatkom hodiny.

Jogovňa si vyhradzuje právo odmietnuť vstup komukoľvek do jej priestorov.

Jogovňa nie je povinná Vám vrátiť alebo kompenzovať uhradený poplatok za žiadnu hodinu, kurz, workshop či inú akciu, ak meškáte, alebo sa jej z akéhokoľvek dôvodu nezúčastníte.

Jogovňa si uplatnuje storno poplatok v zmysle podmienok.

 

ORGANIZÁCIA ONLINE HODÍN JOGY CEZ APLIKÁCIU ZOOM

Platia rovnaké podmienky, ako pri verejných hodinách v štúdiu (viď odstavec Organizácia verejných hodín jogy)

Uhradením poplatku za online hodiny klient akceptuje nasledovné skutočnosti:

 • hodina sa uskutočnuje prostredníctvom platformy ZOOM, ktorú má klient nainštalovanú vo svojom zariadení, cez ktoré nás plánuje sledovať
 • pripájací link Vám príde 10 minút pred konaním hodiny, ak Vám nefunguje, prípadne ste ho nedostali, kontaktujte nás na: 0917233019, alebo volajte priamo lektorke (zoznam kontaktov nájdete v rezervačnom systéme).
 • klient si zabezpečí a skontroluje svoje internetové pripojenie, vyskúša si zoom platformu a jej fungovanie na svojom zariadení skôr, než sa prihlási na hodinu
 • v prípade nefungovania spojenia na strane klienta (ak sa ostatní klienti bez problémov pripoja, vidia a počujú), Jogovňa poplatok za rezervovanú hodinu nevracia.
 • Jogovňa nie je povinná Vám vrátiť alebo kompenzovať uhradený poplatok, ak ste sa hodiny nezúčastnili.
 • Jogovňa si uplatnuje storno poplatok v zmysle podmienok.

 

REZERVÁCIE MIESTA NA VEREJNÚ/ONLINE HODINU JOGY

Na každú verejnú hodinu doporučujeme rezerváciu dopredu, no nie je nutná. Na hodinu je možné prísť aj bez rezervácie, no negarantujeme Vám miesto. Prednosť majú tí, ktorí si miesto rezervovali. Ak sa nedostavíde na hodinu najneskôr 5 minút pred jej konaním, Vaše miesto bude ponúknuté prípadnému záujemcovi, ktorý prišiel do Jogovne bez rezervácie. 

Pre rezerváciu cez rezervačný systém je nutá Vaša registrácia v systéme, ktorá je bezplatná.

Cez svoje konto si viete vytvoriť aj viac rezervácií, no v takom prípade ste povinný ich všetky uhradiť v hotovosti v Jogovni, alebo sa Vám odráta príslušná suma za rezervácie z Vášho kreditu. 

Na každú verejnú hodinu v štúdiu si môžte vytvoriť rezerváciu najskôr 2 týždne pred konaním, najneskôr 10 min. pred konaním.

Na každú online hodinu je rezervácia podmienkou účasti na hodine (pretože cez systém Vám zašleme na Vás mail link), klient si ju vytvára sám a  to len cez rezervačný systém, najneskôr 60 minút pred začiatkom hodiny.

Hodina verejná aj online sa uskutoční, ak sa prihlási minimálny počet záujemcov, pri ktorých sa hodinu z prevádzkových nákladov oplatí uskutočniť. Informáciu o zrušení hodiny obdržíte prostredníctvom sms správy+ mailom najneskôr 2 hodiny pred jej konaním a informácia bude dostupná na našej webstránke vo zverejnenom rozvrhu.

Na hodinu príďte, alebo sa prihláste  včas. Priestor Jogovne (riadny aj online) sa zatvára 5 min pred začiatkom hodiny, potom už vstup na hodinu nie je možný. V takom pripade platia storno podmienky.

Rezervácia súkromnej hodiny je potrebná minimálne 24 hodín pred jej konaním. Inštruktor si vyhradzuje právo zrušiť súkromnú hodinu.

Rezervácia workshopov, kurzov a iných akcií sa riadia osobitnými podmienkami.

 

STORNO PODMIENKY / VRÁTENIE POPLATKU

Rezerváciu na hodinu je možné zrušiť samotným klientom a to  len cez rezervačný systém. Pri zrušení rezervácie v časovom limite sa Vám  kredit  za službu vracia späť.

V kratšom časovom limite ako je uvedený v  Rezervácie - podmienky  je Vaša rezervácia záväzná a nie je možné ju zrušiť.

V prípade neúčasti na hodine Vám bude pri ďalšej návšteve odrátaný vstup/kredit podľa aktuálneho cenníka  aj za túto hodinu platbou navyše, alebo automatickým odrátaním vstupu z kreditu.

Pri rezervácii miesta a neúčasti na dvoch za sebou nasledujúcich hodinách, budú Vaše ďalšie rezervácie zrušené, konto pre ďalšie rezervácie pozastavené a miesto bude ponúnknuté iným záujemcom. 

Storno workshopov, kurzov a iných akcií sa riadi osobitnými podmienkami.

 

CENY

Všetky ceny sú platné v EUR a v rozsahu uvedenom na webovej stránke v sekcii cenník. Vyhradzujeme si právo meniť ceny bez upozornenia. Aktuálny cenník tu: https://www.jogovna.sk/cennik/

Všetky hodiny, kurzy, akcie, workshop sú propagované so zámerom uskutočnenia a ich cenník sa riadi osobitnými podmienkami, ktoré su s udalosťou zverejnené na web. stránke www.jogovna.sk

Všetky uvádzané ceny sú konečné. 

Všetky zľavy sú časovo ohraničené a mimo obdobia ich platnosti bez nároku na uplatnenie.

Kredity a členské vstupy sú neprenosné a časovo ohraničené bez nároku na kompenzáciu, či vrátenie sumy v prípade ich nevyčerpania!

 

PLATBY

Všetky platby  za služby realizované priamo v priestoroch Jogovne sú možné len v hotovosti a to pred nástupom na hodinu.
Ostatné platby za aktivity objednané cez rezervačný systém sú realizované samotným klientom priamo v prostredí rezervačného systému (platí do 1.7.2020), cez platobnú bránu spoločnosti ComGate. Platba za tieto služby je  potrebná dopredu, pred využitím služby.

 

WORKSHOPY 

 • Rezervácia miesta je platná až po uhradení poplatku a vtedy sa stáva záväznou. 
 • Bezplatné storno s vrátením plnej sumy možné najneskôr 7 dní pred konaním, tj. 168 hodín, potom je rezervácia miesta záväzná bez povinnosti Jogovne vrátiť poplatok. Nie je možné nárokovať si vrátenie sumy či kompenzáciu v prípade Vašej neúčasti, zmeny postoja či akejkoľvek prekážky, pre ktorú sa nemôžete aktivity zúčastniť. 
 • Váš nákup je konečný. 
 • Môžete však preniesť rezerváciu na inú osobu, ktorá sa akcie zúčastní namiesto Vás.
 • V prípade zrušenia workshopu či inej akcie zo strany Jogovne Vám bude ponúknutý náhradný termín, alebo Vám bude poplatok vrátený.
 • Neskorý príchod na akciu sa neakceptuje. Priestor sa zatvára 5 minút pred začiatkom trvania akcie a poplatok Vám prepadá.

 

JOGOVÉ AKCIE

 • Rezervácia miesta je platná až po uhradení poplatku a vtedy sa stáva záväznou. 
 • Bezplatné storno s vrátením plnej sumy možné najneskôr 2 dni pred konaním, tj. 48 hodín, potom je rezervácia miesta záväzná bez povinnosti Jogovne vrátiť poplatok. Nie je možné nárokovať si vrátenie sumy či kompenzáciu v prípade Vašej neúčasti, zmeny postoja či akejkoľvek prekážky, pre ktorú sa nemôžete aktivity zúčastniť.  
 • Váš nákup je konečný. 
 • Môžete však preniesť rezerváciu na inú osobu, ktorá sa akcie zúčastní namiesto Vás.
 • V prípade zrušenia workshopu či inej akcie zo strany Jogovne Vám bude ponúknutý náhradný termín, alebo Vám bude poplatok vrátený.
 • Neskorý príchod na akciu sa neakceptuje. Priestor sa zamyká 5 minút pred začiatkom trvania akcie. Neskorší vstup nie je možný.

 

KURZY

 • Rezervácia kurzu je platná až po uhradení poplatku a vtedy sa stáva záväznou. Po úhrade poplatku nie je možné nárokovať si vrátenie sumy či kompenzáciu v prípade neúčasti, zmeny postoja či akejkoľvek prekážky, pre ktorú sa nemôžete aktivity zúčastniť.  
 • V prípade zrušenia kurzu,alebo niektorej z hodín zo strany Jogovne Vám bude ponúknutý náhradný termín, alebo Vám Vrátime alikvótnu časť kurzovného. Ak sa kurz vôbec neuskutoční, tak Vám vrátime celé kurzovné.
 • V prípade vyšsej moci, tj. kurz sa nebude môcť uskutočniť a ešte sa nezačal, vrátime Vám kurzovné.
 • Ak sa bude musieť kurz počas konania prerušiť v dôsledku živelnej pohromy, nepredvídateľnej celospoločenskej situácie, krízového režimu, výnimočného stavu, sa peniaze za kurz nevracajú. Ak to však povaha kurzu umožní, poskytneme Vám možnosť dokončenia kurzu ONLINE formou z pohodlia Vášho domova, kde Vás lektor bude vidieť aj počuť. Treba si uvedomiť, že za krízový stav, karanténu, či výnimočné nariadenia autorít naše štúdio skutočne nemôže) a v takejto situácii sa potrebujeme prispôsobiť všetci.
 • Váš nákup je konečný. Môžete však preniesť rezerváciu na inú osobu, ktorá sa kurzu zúčastní namiesto Vás- najneskôr z nástupom na prvú kurzovú hodinu.
 • Neskorý príchod  sa neakceptuje. Priestor Jogovne sa zatmyká 5 minút pred začiatkom konania kurzu.
 • V prípade neúčasti na ktorejkoľvek kurzovej lekcii Vám Jogovňa nie je povinná poskytnúť náhradnú lekciu ani kompenzovať hodinu.

 

KÚPA KREDITOV, VSTUPOV

 • Výhodný kredit vo výške 55 EUR  viete využiť na verejné hodiny, online hodiny, nákup hodín z archívu a na vybrané jogové akcie, ktoré realizujú lektorky Jogovne. Nákupom tohto kreditu získavate zľavnený vstup na vybrané hodiny.
 • Viete si zakúpiť aj jednorázový vstup na 1 hodinu- priamo v Jogovni v hotovosti.
 • Kredity nie je možné použiť na nákup kurzov a workshopov s pozvanými hosťami, pre ktorých WS organizujeme.
 • Kúpu kreditu môžete zrealizovať priamo v Jogovni platbou v hotovosti, alebo si ho viete zakúpiť aj cez rezervačný systém cez platobnú bránu ComGate.

PLATNOSŤ KREDITU

 • Platnosť kreditu začína dňom jeho kúpy. Kúpou kreditu je klientovi na jeho mailovú adresu zaslaná informácia s jeho výškou a dátumom platnosti. Každý typ kreditu má svoju dobu platnosti, ktorá je zverejnená v sekcii cenník. https://www.jogovna.sk/cennik/
 • Klient má možnosť sledovať si výšku kreditu a dátum platnosti vo svojom konte.
 • Klient si na svoje meno môže vytvoriť aj viac rezervácií na jednu hodinu, ak má dostatočný kredit.

PREDLŽOVANIE KREDITOV

 •  Ak si klient nevyčerpá vstupy v dobe platnosti, kredit mu prepadá. Nie je možné si nárokovať predĺženie, či kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý kredit nebol čerpaný.
 • V prípade zatvorenia počas sviatkov, dovolenky, v počte väčšom ako 4 za sebou idúcich dní Vám bude z našej strany kredit predĺžený o taký počet dní, koľko bude štúdio zatvorené. O predĺženie si žiadajte písomne na: info@jogovna.sk
 • V dôsledku živelnej pohromy, nepredvídateľnej celospoločenskej situácie, krízového režimu, výnimočného stavu, sa peniaze za zakúpený kredit nevracajú. Zvyšný kredit Vám umožníme dočerpať si prostredníctvom online hodín, alebo hodín z archívu. V takýchto mimoriadnych situáciách, ktoré sú pre štúdio likvidačné, si vyhradzujeme právo na zmenu povahy hodiny s tým, že obe strany sa výnimočnej situácii prispôsobia.

 

DARČEKOVÉ KARTY

 • Darčekové karty môžu byť využité len na účel, na ktorý boli určené. Kompenzácia pri nevyužití karty, výmena za inú službu, či spätné vrátenie poplatku za zakúpenú darčekovú kartu nie je možné. V prípade jej nevyužitia do dátumu platnosti, darčeková karta stráca platnosť. Štandardná platnosť poukazov je 3 mesiace od zakúpenia, pokiaľ nebola upravená na poukaze platnosť na iný termín.
 • Jogovňa nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, ukradnutie či použitie karty bez Vášho súhlasu.
 • Darčekové karty je možné zakúpiť len  na  základe kientom vystavenej objednávky a Jogovňou vystavenej faktúry, alebo priamou platbou v štúdiu v hotovosti.

 

SEZÓNNA PROMO AKCIA, ZĽAVA

 • Platí len počas obdobia, ktoré je definované na webovej stránke. Pri jej nevyužití nie je možná kompenzácia, vrátenie poplatku, či dodatočné uplatnenie. 

 FUNGOVANIE VO VÝNIMOČNÝCH SITUÁCIÁCH

V prípade situácií, za ktoré Jogovňa nie je zodpovedná platia nasledové pravidlá:

 • Jogovňa v prípade výnimočný situácií, akými sú: živelná pohroma, výnimočný stav, karanténa, vojnový režim, pzatvorenie prevádzky v dôsledku poškodenia cudzím pričinením, nie je povinná vracať príspevky užívateľov za zakúpené kredity a  už prebiehajúce kurzy, ani ich spätne kompenzovať.
 • Pokiaľ to daná situácia dovolí, Jogovňa svojim klientom poskytne náhradné riešenie a to zmenou povahy hodín na online hodiny s následnou úpravu vstupného (zľava minimálne 30 percent z pôvodnej ceny reálnej verejnej hodiny).
 • Pokiaľ povaha KURZU nedovolí dokončenie prostredníctvom on line výuky (týka sa to kurzov TRX joga, Hot joga, Fly fit joga), v takom prípade poskytneme klientovi náhradný termín, či vrátenie poplatku. 
 • Pokiaľ povaha kurzu dovoli dokončenie prostredníctvom on line výuky, vzťahuje sa na kurzy: Zdravy chrbát, Hormonálna joga, Intenzívny kurz začíname s Jogou, Pilates, neposkytujeme klientovi náhradný termín či vrátenie poplatku. ONline kurz poskytuje klientovi priestor na to, aby ho lektor videl a usmerňoval prostrednictvom web kamery.

 

COPYRIGHT

Ak nie je uvedené inak, Jogovňa vlastní všetky autorské práva materiálu na webových stránkach. Všetky registrované alebo neregistrované ochranné známky použité na týchto stránkach sú majetkom príslušných vlastníkov.

Všetky autorské práva, dáta, text, softvér, obrázky, grafika, ochranné známky, logá, rozhranie, fotografie a iné duševné vlastníctvo (obsah) na webovej stránkach je vo vlastníctve, alebo licencii Jogovne. Výnimkou je prehliadanie obsahu pre svoje osobné a nekomerčné použitie, Jogovňa a Vám neudeľuje žiadne práva používať webové stránky alebo obsah pre akýkoľvek iný účel, pokiaľ s tým nesúhlasí písomne.

Jogovňa vyhlasuje, že Klientom oznámi zamýšľané zhotovovanie záznamov (videí, fotografií) z tréningov, a z poskytovania Služieb. Klient môže prejaviť svoj súhlas alebo nesúhlas so zhotovovaním záznamov s jeho podobizňou. 

Jogovňa si vyhradzuje právo zverejňovať zhotovené vizuálne záznamy na svojej webstránke http://jogovna.sk, na svojej facebook stránke, ako aj v iných médiách (printových, audiovizuálnych a pod.), a to na propagačne účely.

Klienti nemajú právo vyhotovovať audio a video nahrávky bez súhlasu zástupcu Jogovne a realizovať akúkoľvek fotodokumentáciu.

 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od Zmluvy je možné len pred začatím poskytovania Služieb.

Prvým začiatkom poskytovania Služieb, t. j. objednaním sa na prvú hodinu prostredníctvom registrovaného profilu Klienta na webstránke www.jogovna.sk v časti Rozrvh, alebo uhradením poplatkov za službu,  strácate právo na odstúpenie od Zmluvy.

 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Týmto prehlasujete, že ste sa pred vyplnením registračného  formulára rezervačného systému oboznámili s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasíte.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Jogovňou a Vami. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Jogovňa a Vy súhlasíte, že plne uznávate komunikáciu na diaľku — telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany

Jogovňa si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.6.2020

 

 

 REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

I. Všeobecné ustanovenia 

 1. Jogovňa spol. s r.o. so sídlom: Janka Kráľa 5, 97401 Banská Bystrica  IČO: 53062329, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica. Oddiel: Sro, Vložka č:38804/S,  vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorým informuje Klienta o podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie služieb ponúkaných a poskytovaných Poskytovateľom, vrátane údajov o tom, kde môže Klient Reklamáciu uplatniť. 
 2. Tento Reklamačný poriadok upravuje Reklamačné konanie v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na Služby poskytované poskytovateľom. 
 3. Tento Reklamačný poriadok je záväzný pre Poskytovateľa aj Klienta. 
 4. Tento Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa a je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa. 
 5. Momentom zaplatenia ceny za objednanú Službu Klient vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto Reklamačným poriadkom. 

 

II. Výklad pojmov 

Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť

Jogovňa spol. s r.o. Janka Kráľa 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53062329, DIČ: 2121247491, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 38804/S.
Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby. 

 1. Vadou Služby sa rozumie najmä nedodržanie termínov stanovených Poskytovateľom, vopred neohlásený výpadok Služby spôsobený stranou Poskytovateľa, strata, poškodenie alebo zničenie Dokumentu prevzatého Poskytovateľom od Klienta, neoprávnené sprístupnenie Dokumentu, nesprístupnenie Dokumentu prostredníctvom Aplikácie, chybné vytvorenie eDokumentu a pod. 
 2. Vybavením Reklamácie sa rozumie ukončenie Reklamačného konania odstránením vady poskytovanej Služby, vrátením ceny účtovanej za poskytnutú Službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú Službu alebo odôvodnené zamietnutie Reklamácie. 
 3. Ostatné pojmy uvedené v tomto Reklamačnom poriadku označené veľkým písmenom majú význam definovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré tvoria súčasť Zmluvy uzatvorenej medzi Klientom a Poskytovateľom. 

 

III. Zodpovednosť za vady 

 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba ponúkaná Klientovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej Služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby a uzavretou Zmluvou. 
 2. Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej Služby po dobu jej poskytovania Klientovi. 

IV. Uplatnenie Reklamácie 

Klient je oprávnený uplatniť Reklamáciu: 

-       na kvalitu poskytovanej Služby, 

-       na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú Službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Službu nebola vystavená v súlade so zmluvou a cenníkom Poskytovateľa. 

 

Reklamáciu musí Klient uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej Služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní, inak právo zo zodpovednosti za vady Služby, resp. právo na vrátenie nesprávne účtovanej sumy za Službu zaniká. 

Reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku môže Klient uplatniť: 

-       písomne na adrese Poskytovateľa, 

-       e-mailom na zákaznícke centrum, 

-       osobne v sídle Poskytovateľa. 

 

Konkrétne kontaktné údaje Poskytovateľa sú uverejnené na jeho webovej stránke. 

 

Pri uplatnení Reklamácie Klient vyplní Reklamačný protokol zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa. V Reklamačnom protokole Klient uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, prípadne prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše čoho sa Reklamácia týka, t.j. popíše vadu Služby, ako aj časové vymedzenie, kedy sa podľa Klienta vada vyskytla, prípadne kedy došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej Služby. V Reklamačnom protokole Klient ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej Reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade Reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú Službu musí Klient uviesť aj obdobie, ktorého sa Reklamácia týka. 

 

Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Klientom v ním uplatnenej Reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Klientom uvedenú kontaktnú adresu. 

 

Reklamačný protokol Klient zašle Poskytovateľovi poštou na adresu sídla Poskytovateľa, prípadne e-mailom na backoffice@dockitin.sk alebo ju uplatní osobne v sídle Poskytovateľa. 

 

Uplatnenie Reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú Službu nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Klienta povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti. 

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať Reklamáciu, ak vadu Služby alebo zníženie kvality Služby spôsobila: 

-       okolnosť vylučujúca zodpovednosť,
-            neoprávnený zásah Klienta do nastavení Služieb alebo iných tretích osôb, ktorým Klient umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním takýto zásah,
-            porušenie povinnosti Klienta vyplývajúcej zo Zmluvy. 

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať Reklamáciu aj v prípade, ak Klient uplatnil Reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil alebo mohol zistiť. 

 

Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Klient riadne uplatnil Reklamáciu u Poskytovateľa, t.j. deň, keď písomná Reklamácia je doručená Poskytovateľovi v súlade s bodom 6 tohto článku. V prípade, ak uplatnená Reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4 tohto článku, 

 

Reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Klient ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, Reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú. 

 

V. Vybavenie Reklamácie 

 1. Pri osobnom uplatnení Reklamácie vydá zamestnanec Poskytovateľa Klientovi potvrdenú kópiu Reklamačného protokolu, ktorá je potvrdením o prijatí (uplatnení) Reklamácie. 
 2. Pri uplatnení Reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Poskytovateľ Klientovi potvrdenie o prijatí Reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e- mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Klient má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom. 
 3. Poskytovateľ prešetrí uplatnenú Reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia Reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie sa Reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. 
 4. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku má Klient právo od zmluvy odstúpiť. 
 5. O vybavení Reklamácie upovedomí Poskytovateľ Klientova zaslaním písomného vyrozumenia, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, ktoré je potvrdením o vybavení Reklamácie. Zaslaním písomného vyrozumenia Poskytovateľ splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z Reklamácie vyplýva. 
 6. O vybavení Reklamácie informuje Poskytovateľ Klienta zaslaním e-mailovej správy na e- mailovú adresu Klienta, v prípade, ak Klient požiadal o zaslanie informácie o vybavení Reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Klient požiada o zaslanie informácie poštou, Poskytovateľ zašle vyrozumenie na kontaktnú adresu Klienta uvedenú v Reklamácii. 
 7. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o Reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o Reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia Reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení Reklamácie. 

 

VI. Spôsoby vybavenia Reklamácie 

Ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Klient právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ. 

 

Klient má právo odstúpiť od uzavretej Zmluvy: 

-       ak ponúkaná Služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne využívať ako Služba bez vady, 

-       ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady Službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach, 

-             ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Klient nemôže pre väčší počet vád Službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu Služby, 

 

Poskytovateľ nevybaví Reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu). 

 

Ak sa na ponúkanej Službe objavia iné neodstrániteľné vady, má Klient právo na primeranú zľavu z ceny Služby. 

 

Pri vybavovaní Reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania Služby. 

 

O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Poskytovateľ. 

 

Poskytovateľ vybaví Reklamáciu a ukončí Reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov: 

 1. odstránením vady poskytovanej Služby, 
 2. vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú Službu (pri odstúpení od zmluvy), 
 3. vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej Služby, 
 4. odôvodneným zamietnutím Reklamácie.
 5. V prípade uznania Reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Poskytovateľ zúčtuje oprávnene Reklamovanú cenu za Službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene Reklamovanej ceny, prípadne dohodne s kupujúcim Klientom predĺženie predplateného obdobia poskytovania Služby. Pokiaľ bola cena účtovaná (fakturovaná) za jednorazovo poskytnutú Službu, suma vo výške oprávnene Reklamovanej ceny sa kupujúcemu Klientovi vráti. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. júna 2020.

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena reklamačného poriadku sa stáva účinnou dňom jeho zverejnenia na webovej lokalite Poskytovateľa. 

 

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.